Často kladené otázky


RAYCHEM

Elektrické podlahové kúrenie a ohrevné káble od vynálezcu samoregulačnej technológie

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE:
Otázka: mám záujem o elektrické podlahové kúrenie do rodinného domu, aké podklady vám mám zaslať?
Odpoveď: Pre vytvorenie cenovej ponuky potrebujeme predovšetkým riadne okótovaný pôdorys, skladbu podlahy, taktiež aj druh zamýšlanej podlahovej krytiny.
Dôžitá je taktiež lokalita, kde sa stavba bude nachádzať a pokiaľ je to možné, tak aj výpočet tepelných strát objektu.

Otázka: Akým spôsobom sa volí výkon elektrického podlahového kúrenia?

Odpoveď: Pre správny návrh je potrebné objednať v projekčnej kancelárií, najlepšie v tej kde ste si dali vypracovať projektovú dokumentáciu, výpočet tepelných strát budovy podľa platnej normy, alebo si tento výpočet môžete urobiť sami v zjednodušenej verzií na internetovej stránke www.tzb-info.cz. Tepelná strata sa rovná súčtu tepelných tokov prestupom jednotlivými stenami (vr. podlahy a stropu) ohraničujúcimi vykurovanú miestnosť a z tepelnej straty infiltráciou (netesnosťou okien, dverí apod.). Pre základný výpočet tepelných strát musíme poznať:

  • požadovanú teplotu v miestnosti a najnižšiu teplotu za stenou (v prílohe normy je pre dané oblasti mapa najnižších vonkajších teplôt – v prípade, že za stenou je vonkajší priestor ) – rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou sa nazýva teplotný spád (pohybuje sa medzi 30 – 40°C)
  • plochu steny (okná i dvere sa odrátavajú a počítajú zvlášť)
  • súčiniteľ prestupu tepla „U“ (W/m²K) – túto hodnotu udávajú výrobcovia stavebných materiálov alebo ich je možné podľa tejto normy vypočítať

Pre presnejší výpočet je potrebné zohľadniť aj ďalšie „prirážky, súčinitele a pod.“ Pokiaľ elektrické podlahové kprenie v miestnosti predimenzujete a opatríte ho vhodným termostatom, tak Vám neodoberie viacej elektrickej energie (kWh) ako správne dimenzované elektrické podlahové kúrenie a jeho výhodou bude ďaleko dynamickejšia prevádzka. Nevýhodou však budú vyššie zriaďovacie náklady a možno aj vyššia hodnota hlavného ističa rovnajúca sa vyššej čiastke za stály plat. Tá tvorí významnú časť účtu za energiu.

Otázka: Aká bude spotreba energie (kWh) a aké budú náklady na vykurovanie objektu ak použijem elektrické podlahové kúrenie Raychem?

Odpoveď: Ročná spotreba el. energie na vykurovanie objektu je závislá od tepelných strát objektu a kvalite zvolenej regulácie. Tepelná strata je hodnota energie, ktorú musíte dodať do objektu aby ste docielili požadovanú teplotu priestoru. Celkové ročné náklady na vykurovanie tak závisí na spotrebe el. energie a zvolenej sadzbe za túto energiu. Elektrické podlahové kúrenie v priamo výhrevnom režime je realizované tak, že má odberateľ 20 hodín možnosť vykurovať za nízku tarifu a len 4 hodiny je prevádzka vo vysokej tarife. Nízku tarifu je možné využívať aj pre ostatné spotrebiče v objekte. Ak sa pre elektrické podlahové kúrenie použijú samoregulačné káble T2RED je možné dosiahnuť úsporu vykurovacích nákladov oproti odporovým káblom až o 35%!

Otázka: Aké sú hlavné dôvody, ktoré ma presvedčia vybrať si elektrické podlahové kúrenie Raychem?

Odpoveď: Dôvodov je veľa, uvedieme ale len tie hlavné:

  • elektrické vykurovanie je najdokonalejší regulovateľný vykurovací systém s najmenšou mernou spotrebou energie. Zatiaľ čo priemerná spotreba energie na vykurovanie činí v ČR asi 0,8 GJ/m² za rok, pri elektrickom vykurovaní je táto hodnota na úrovni 0,3-0,4 GJ/m² za rok.
  • užívatelia elektrického vykurovanie sú vzhľadom k dokonalej a lacnej regulácií schopný plne prispôsobiť svoj vykurovací režim hodiaci sa rodinným a ekonomickým podmienkam
  • zriaďovacie hodnoty elektrických vykurovacích systémov sú pritom významne nižšie ( v desiatkach percent) ako pri iných systémoch. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá hlavne pri nových objektoch s nízkou tepelnou stratou a teda aj s nízkou spotrebou energie na vykurovanie.
  • pre elektrické vykurovanie existujú zvláštne tarify, ktoré umožňujú používať lacnú energiu, v tzv. nízkom tarife aj pre ostatnú spotrebu domácnosti. Tento fakt je, vzhľadom k rastúcemu vybaveniu domácnosti el. spotrebičmi, opäť významným zdrojom úspor celkových nákladov na prevádzku domácnosti.
  • elektrické vykurovanie si nevyžaduje pravidelné revízie a prakticky odpadá akákoľvek údržba, zároveň je ľahko regulovateľné pre všetkych členov domácnosti, a to aj menej technicky zdatných

Otázka: Ako je to s prevádzkovými nákladmi na elektrické podlahové kúrenie, viem že sa jedná o pohodlné a bezúdržbové vykurovanie, nie sú však vysoké prevádzkové náklady neúmernou daňou za pohodlie?

Odpoveď: Užívateľa by nemali zaujímať len prevádzkové náklady (aj keď sú určite dôležité), ale tzv. celkové náklady na energie a to ešte v súčte s tzv. amortizáciou, teda s časťou zriaďovacej hodnoty. Elektrické podlahové kúrenie je v tomto pohľade plne porovnateľné s vykurovaním plynovým (viď rubrika referencie a novinky). Budúci dlhodobý vývoj cien energií je možné len veľmi ťažko predpovedať, skutočnosťou však zostáva, že zemný plyn je neobnoviteľným zdrojom, ktorého ťažba bude ekonomicky stále náročnejšia. Cena zemného plynu je najviac plne závislá od výkyvov na svetových burzách. Raychem navyše poskytuje zákazníkom záruku až 20 rokov na materiál a aj na prácu. T.z., že ak by došlo k záručnej vade. Spoločnosť Raychem na SVOJE náklady podlahu rozoberie, elektrické podlahové kúrenie, resp. konkrétny kábel opraví a podlahu následne uvedie do pôvodného stavu (pre bližšie informácie sa informujte ohľadom záruky TOTAL CARE). Na termostaty poskytuje spoločnosť Raychem záruku až 12 rokov!

Otázka: Priatelia ma odhovárajú od zriadenia elektrického vykurovania vysokými tzv. stálymi platbami tarify pre vykurovanie. Uvádza sa, že tieto čiastky majú odradiť záujemcov o elektrické vykurovanie – ako to teda vlastne je?

Odpoveď: Tzv. stále platby nie sú v žiadnom  prípade prohibitívna záležitosť, má dve funkcie:

  • uhradiť dodávateľovi energie náklady spojené s rezerváciou požadovaného príkonu v sieti NN (podľa hodnoty hlavného ističa)
  • zamedziť špekulatívnemu využívaniu špeciálnych nízkych vykurovacích taríf pre bežné používanie v domácnosti (malé odbery)

V súčasnej dobe existujú zariadenia umožňujúce výrazné zníženie hodnoty hlavného ističa. Tieto  zariadenia rozkladajú spotrebu domácnosti do dlhšieho časového pásma a zamedzujú špičkám v odberoch.

Otázka: Počul som, že využitie elektrickej energie pre vykurovanie je neekologické a vo vyspelých krajinách sa od neho ustupuje. Čo je na tom pravdy?

Odpoveď: O tom či je elektrické vykurovanie ekologické rozhoduje predovšetkým spôsob výroby elektrickej energie. Všeobecne platí, že v krajinách s prevažujúcou výrobou elektrickej energie z pevných palív a zemného plynu je elektrické vykurovanie len doplnkom v rozsahu cca. 10-15% vykurovaných objektov, v krajinách s prevažujúcou výrobou energie z jadra, prípadne obnoviteľných zdrojov energie hrá elektrické vykurovanie veľmi významnú rolu – v krajinách ako je Švédsko, Nórsko, Fínsko a Francúzsko je elektrické vykurovanie dlhodobo hlavným vykurovaním okrem blokovej zástavby a ním vykurované 30 a viac percent objektov pre bývanie.
V posledných rokoch je, vzhľadom k liberalizácií trhu s elektrinou, citeľný trend k posilňovaniu významu elektrického vykurovania aj v ďalších krajinách. Slovenská republika v súčasnej dobe získava výrazný podiel energie z jadrových elektrární a je tu teda predpoklad k zaradeniu sa skôr do druhej skupiny menovaných krajín.

Otázka: Pre aký vykurovací kábel sa mám rozhodnúť?

Odpoveď: 
Spoločnosť Raychem ponúka zákazníkom výber medzi 2-žilovými vykurovacími rohožami T2QuickNet (jednoduché riešenie pre menšie plochy s možnosťou pokládky priamo do lepidla pod dlažbu). 2-žilovými ultra tenkými vykurovacími káblami CERA PRO (použitie taktiež priamo do lepidla pod dlažbu alebo pri rekonštrukciách). 2-žilové odporové káble T2Blue s izolačným jadrom a výkonom od 5W/m (pre takmer pasívne domy) cez 10W/m až po 20W/m. Jedinečné samoregulačné káble T2RED, ktoré regulujú svoj výkon v každom jednom svojom bode od 5-15W/m a zabezpečujú tak rovnomernú teplotu podlahy v celom priestore, t.z. nie je potrebné klásť káble hustejšie pri oknách alebo pri mieste s vyššou svetlou výškou, resp. kábel nekúri zbytočne pri krbe alebo pri inom zdroji tepla) a oproti odporovým káblom vedia usporiť až 35% energie na kúrenie.

Najkomfortnejším riešením pre elektrické podlahové kúrenie, je vykurovanie samoregulačnými káblami. Raychem ako ich vynálezca, má tieto káble ako jediný na trhu v ponuke aj do interiérov. Z ekonomického hľadiska sa však jedná o finančne náročnejšie riešenie, preto sa väčšina zákazníkov rozhoduje pre kombináciu káblov T2RED s káblami T2BLUE. Káble T2RED sa umiestňujú najčastejšie do obývačiek a kuchýň, kde sa počíta s najväčšími teplotnými rozdielmi v rámci miestnosti (teplo z kuchyne, presklenie, krb,…) do ostatných miestností následne odporúčame káble T2BLUE. Samozrejme významný vplyv na spotrebu energie má aj regulácia, preto zákazníkom odporúčame programovateľné inteligentné termostaty NRG DM s kontrolou spotreby a dotykové inteligentné programovateľné termostaty Green Leaf, ktoré sú z dizajnového hľšadiska maximálne elegantné. Tieto termostaty umožnia úsporu energie až 10% v porovnaní s klasickými neprogramovateľnými termostatmi.

Otázka: Mám záujem o zakúpenie elektrického vykurovania, priatelia ma však upozorňujú na problémy vznikajúce pri odpájaní vykurovanie v dobe tzv. vysokej tarify a nefunkčnosť vykurovania v prípadoch výpadku el. energie.

Odpoveď: V súčasnej dobe je stanovená podmienka vypínania vykurovania vo vysokej tarife tak, že kúrenie môže byť v tzv. priamo výhrevnom režime vypnuté max. 2 hod. dopoludnia a 2 hod. popoludní, pričom maximálna doba súvislého vypnutia je 1 hodina. Behom uvedenej doby by nemalo dôjsť k zníženiu teploty v miestnostiach viac ako o 1°C. Výnimkou môžu byť zle tepelne izolované stavby. V prípade výpadku elektrickej energie dochádza k odstaveniu prakticky všetkých moderných spôsobov vykurovania, nakoľko elektronické zariadenia  upravujúce činnosť kotla sú odstavené z prevádzky. Preto tu nie je v tomto prípade žiadny rozdiel medzi elektrickým vykurovaním a napr. vykurovaním na zemný plyn.

Otázka: Priatelia ma varujú pred elektromagnetickým žiarením z káblov. Je elektrické kúrenie zdravotne nezávadné?

Odpoveď: Všetky vykurovacie káble Raychem sú vyrábané s maximálnym ohľadom na zdravie a životné prostredie. Káble vyrábame výlučne 2-žilové, čím sa redukuje úroveň elektromagnetického žiarenia na 2,5%, zatiaľ čo 1-žilové káble dosahujú úroveň žiarenia 90%. Káble Raychem neobsahujú PVC ani ftaláty a sú tienené s maximálnym dôrazom na kvalitu výpletu. Vžhľadom na úroveň elektromagnetického žiarenia 2-žilových káblov v kombinácii s umiestnením pod podlahou (min. 1 cm) môžme konštatovať, že káble Raychem sú maximálne bezpečné a bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na zdravie človeka a jeho domácich miláčikov. Často sa prehliada skutočnosť, že žiarenie vzniká aj v teplovodnom podlahovom kúrení, a to trením vody o rúrky kúrenia a jeho úroveň, može byť vyššia ako pri elektrickom vykurovaní.